Uw browser versie is niet langer ondersteund door Nationale Loterij!

Om Nationale Loterij en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Wettelijke bepalingen

1. Definities

« Website » : de website www.nationale-loterij.be.

« Gebruiker » : de bezoeker van de website, die zich desgevallend op deze website kan laten registreren aan de hand van een formulier dat er beschikbaar is.

« Gegevens van de Nationale Loterij » : alles wat op de website wordt gepubliceerd, met name inhoud, gegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, beelden, portretfoto’s, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluidsopnames, films, animatieseries, reproducties, ideeën, concepten, enz.
 

2. Eigendom en hosting

De Nationale Loterij is de eigenaar van de website, en zorgt voor het beheer en de werking ervan. De Nationale Loterij is een naamloze vennootschap van publiek recht die werd opgericht door de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1040 Brussel (Etterbeek), Belliardstraat 25-33, met ondernemingsnummer btw BE 0223967357.

De onderliggende functionaliteiten van de website die uitsluitend betrekking hebben op de verwerking van de gegevens in het kader van subsidie- en sponsoring-aanvragen, worden bediend door de firma Optimy die ook zorgt voor de hosting in opdracht van de Nationale Loterij.
 

3. Toepassingsgebied

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website en op alle verrichtingen die op deze website plaatsvinden. Zodra de gebruikers toegang krijgen tot de website, erop surfen of hem raadplegen, verklaren ze zich zonder enige beperking akkoord met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website. De gebruikers mogen deze gebruiksvoorwaarden afdrukken en bewaren.

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangeboden in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. Geen enkele van deze drie taalversies heeft voorrang op een andere.

Door gebruik te maken van de website van de Nationale Loterij, verklaren de gebruikers dat zij de voorliggende gebruiksvoorwaarden kennen en dat zij ermee akkoord gaan. 

Sommige onderdelen of pagina’s van de website waarin afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden vermeld staan, vormen toevoegingen aan de voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden. Bij tegenstrijdigheid krijgen de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden de overhand op de voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden, voor wat betreft de onderdelen of de pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben.
 

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer / Persoonsgegevens

De Nationale Loterij handelt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie daaromtrent, met name over de rechten van de gebruiker, is te vinden in onze Pivacyverklaring.
 

5. Cookies

Op de website kunnen er Cookies worden aangewend met de bedoeling om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf worden opgeslagen. De Nationale Loterij kan Cookies gebruiken om de navigatie op de website vlotter te laten verlopen. Dankzij de Cookies kunnen er voorkeuren worden opgeslagen tijdens een bepaald websitebezoek of met het oog op een volgend websitebezoek. Cookies mogen worden beschouwd als het « geheugen » van een website. Een internetbrowser kan zó worden ingesteld, dat hij elke Cookie meldt die wordt verzonden, of dat Cookies systematisch worden geweigerd. Wanneer een gebruiker echter Cookies weigert, erkent hij dat een doeltreffende navigatie op de website in het gedrang kan komen. Meer informatie daaromtrent, met name over de rechten van de gebruiker, is te vinden in ons Cookiebeleid.
 

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Nationale Loterij is eigenaar of houder van een gebruiksrecht op alle creaties die van de website afkomstig zijn en die zich op deze website bevinden. Deze bescherming geldt voor alles wat op de website staat, dus de zogeheten « Data » van de Nationale Loterij, zoals bijvoorbeeld inhoud, gegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, beelden, portretfoto’s, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluidsopnames, films, animatieseries, reproducties, ideeën, concepten, enz. De Nationale Loterij behoudt zich het recht voor om « Data » te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te verwijderen, zonder dat een dergelijke wijziging of verwijdering kan worden beschouwd als een fout in haar hoofde.

De gebruiker mag deze informatie en dit materiaal enkel reproduceren en afdrukken voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat hij de verwijzingen naar de intellectuele eigendomsrechten of andere verwijzingen vermeldt. De gebruiker verbindt zich dus ertoe om deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, noch te reproduceren, noch te verkopen, in om het even welke vorm en op om het even welke wijze, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nationale Loterij of van de desbetreffende rechthebbenden.

De gebruiker van de website verbindt zich ertoe om zich te onthouden van elk gedrag dat de Nationale Loterij schade kan berokkenen. Wanneer de Nationale Loterij schade heeft geleden, dan verbindt de gebruiker van de website zich ertoe om haar te vergoeden.
 

7. Verantwoordelijkheid

Alle gegevens op de website zijn louter informatief en indicatief. Ze zijn uitsluitend bestemd als algemene informatie in verband met de stappen die dienen te worden ondernomen voor de indiening van een dossier in het kader van een subsidie- of sponsoring-aanvraag.

De Nationale Loterij zet alle vereiste menselijke en technische middelen in om de hoogst mogelijke kwaliteit van de website te garanderen. Daarenboven levert de Nationale Loterij alle redelijke inspanningen om de website zo spoedig mogelijk up-to-date te brengen en onjuistheden te vermijden.

De Nationale Loterij wijst om het even welke vorm van verantwoordelijkheid af in het geval van een vergissing, een onjuistheid, een nalatigheid, een onnauwkeurigheid of een wijziging, die alle een invloed zouden kunnen hebben op de informatie die op de website staat.

Bovendien kan de Nationale Loterij niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik of de raadpleging van de informatie die op de website staat.
 

8. Klachten

Elk onwettig of verboden gebruik van de website, met de bedoeling om op een ongeoorloofde manier wijzigingen aan te brengen in de website, om de website te beschadigen, om misbruik te maken van de website, of om de website, het netwerk, de gegevensbanken, de « Data », de software en/of de hardware te vernietigen, kan derden burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk maken,  en kan het voorwerp uitmaken van een klacht bij de bevoegde overheden en bij het gerecht (politie, parket, …). In deze gevallen stelt de Nationale Loterij zich burgerlijke partij.